Ініціативам Президента України – підтримка регіонів

Віктор КІКОТЬ

“Зоря Полтавщини”

РЯД питань життєзабезпечен/

ня області, її соціального й

економічного розвитку розгля/

нули учасники щотижневої нара/

ди, яку провів голова обласної

державної адміністрації Олек/

сандр Удовіченко за участю голо/

ви обласної ради Івана Момота.

При підбитті підсумків зовніш/

ньоекономічної діяльності під/

приємств Полтавщини наголо/

шувалося на тому, що зовніш/

ньоторговельний оборот товарів

і послуг торік досяг майже 5 мі/

льярдів доларів США. Це – шос/

тий показник серед регіонів Ук/

раїни. При цьому позитивне

сальдо склало майже 2 мільярди

доларів США. Протягом звітного

періоду експорт товарів зріс

більш ніж на половину. В його

структурі переважають міне/

ральні ресурси, транспортні за/

соби, шляхове обладнання, про/

дукти харчування. Найважливі/

ше завдання – розширення рин/

ків збуту. З цією метою будуть

влаштовуватися виставкові за/

ходи та бізнес/форуми.

Щодо стану підготовки до

весняно/польових робіт, то, як

зазначив виконуючий обов’язки

начальника головного управлін/

ня агропромислового розвитку

ОДА Семен Москаленко, очіку/

ється пересів озимини ярими

культурами на площі 130–140

тисяч гектарів. При цьому збе/

режеться оптимальна науково

обґрунтована структура посів/

них площ. Завершується підго/

товка техніки, господарства бу/

дуть забезпечені посадковим та

насіннєвим матеріалом, добри/

вами, засобами захисту рослин.

Потреба в коштах на проведення

весняно/польових робіт складає

2,7 мільярда гривень і покрива/

тиметься за рахунок коштів гос/

подарств, комерційних та бан/

ківських кредитів.

У центрі уваги учасників нара/

ди була програма нових соціаль/

них ініціатив Президента України

Віктора Януковича, проголоше/

на ним на розширеному засідан/

ні Кабінету Міністрів 7 березня

ц.р. Голова облдержадміністра/

ції наголосив, що посадовці на

місцях мають донести зміст ініці/

атив до людей і забезпечити бе/

зумовне виконання наміченого.

Не люди повинні йти до влади, а

влада до людей, нагадав присут/

нім слова Глави Держави Олек/

сандр Удовіченко. З розглянутих

питань дано ряд доручень відпо/

відним управлінням і службам

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.