Запас міцності вагонобудівників

Віра ІЛЬКОВА

“Зоря Полтавщини”

ПРИХІД весни вселяє надію

більш ніж дев’ятитисячному

колективу Крюківського вагоно/

будівного заводу на те, що їхнє

підприємство, як і сама приро/

да, обов’язково оновиться й на/

повниться новими силами, щоб

здолати всі труднощі, які випали

на долю підприємства останнім

часом. Варто нагадати, що во/

сени минулого року у вагонобу/

дівників розпочалися проблеми

з вагонним литвом через поз/

бавлення ліцензії Кременчуць/

кого стальзаводу. В лютому ц.р.

на заводі трапилася пожежа –

загорілася малярна дільниця.

Через певний час вогонь спа/

лахнув у ремонтно/будівельно/

му цеху.

Втім, усі ці події не викликали

у колективу паніки та відчаю.

Навпаки, біда згуртувала й зму/

сила кожного працівника відчу/

ти себе невід’ємною частиною

єдиного потужного організму.

Тож проблеми заводу кожний

сприйняв як свої власні. Зовсім

не дивно, що вже через кілька

днів ветерани праці зініціювали

проведення суботника, а за/

роблені кошти запропонували

спрямувати на відновлення ма/

лярної дільниці. На заклик від/

гукнувся увесь колектив. Нині на

дільниці працюють фахівці/буді/

вельники, які не тільки її віднов/

лять, а й повністю модернізу/

ють. Таким чином буде посиле/

но протипожежний захист, під/

вищено ефективність викорис/

тання нового обладнання.

З’явилася інформація і про

те, що Кременчуцькому сталь/

заводу відновлено дію сертифі/

ката на випуск бокових рам. Усе

це додає впевненості крюків/

ським вагонобудівникам. Зна/

менним є і те, що саме цими

днями відбулася конференція

трудового колективу з підпи/

сання колективного договору на

2012 рік, яка проходила у кон/

структивній атмосфері. Говори/

ли про здобутки і проблеми.

Звісно, виконання будь/якого

колективного договору нероз/

ривно пов’язано з економікою

підприємства. За словами голо/

ви правління ПАТ “Крюківський

вагонобудівний завод” Євгена

Хвороста, запас міцності вироб/

ничо/господарської діяльності

підприємства базується на

ефективності виробництва, ка/

пітальному будівництві й ство/

ренні нової техніки. Реалізація

планових завдань із цих показ/

ників дозволяє в повному обсязі

виконувати всі пункти колектив/

ного договору. А це – й постійне

вдосконалення системи оплати

праці, й різноманітні премії, за/

охочення та винагороди, і мате/

ріальна допомога, і відпочинок

та оздоровлення, і ще багато

різних соціальних програм.

Жодна із цих статей видатків не

буде скорочена поточного року.

Прикладом обов’язковості їх

виконання є відзначення Міжна/

родного жіночого дня, адже на

підприємстві працюють 3407 жі/

нок. Усі вони не тільки отримали

вітання, квіти та подарунки, а й

мали змогу стати учасницями

урочистих заходів, які тривали

упродовж трьох днів у завод/

ському Палаці культури. Вітаю/

чи працівниць заводу, голова

наглядової ради, президент ПАТ

“Крюківський вагонобудівний

завод” Володимир Приходько

наголосив, що число жінок, за/

діяних у виробництві, з кожним

роком невпинно зростає. У дея/

ких структурних підрозділах цей

показник сягає 95%. Більш ніж

20%, а це 190 жінок, входять до

керівного складу ПАТ. З особли/

вою приємністю він зазначив,

що минулого року у відпустки по

догляду за дітьми пішло на 20%

більше жінок, ніж у попередні

роки. У цілому ж на підприємстві

немає жодного підрозділу, де б

не працювали жінки, що і є своє/

рідним оберегом 140/річного

підприємства.

Чудового настрою представ/

ницям прекрасної статі додава/

ли й учасники самодіяльних ко/

лективів та народний артист Ук/

раїни Віктор Павлік.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.