Діти війни та чорнобильці: чи будуть виконані прийняті Іменем України рішення судів щодо соціальних виплат?

Сергій ГОРДІЄНКО

Народний депутат України,

фракція КПУ, секретар

Комітету Верховної Ради

України з питань державного

будівництва та місцевого

самоврядування

БУРЖУАЗНА держава “кину&

ла” дітей війни та чорно&

бильців і не хоче їм виплачувати

навіть по вже остаточних рішен&

нях судів, прийнятих Іменем Ук&

раїни. Важкі поневіряння по су&

дах для багатьох з них закінчи&

лися гірким розчаруванням і

обуренням, з яким вони ідуть на

особисті прийоми до депутата,

шлють свої листи, бо інші пред&

ставники влади, що ініціювали

та “провели” ці закони у Вер&

ховній Раді, які позбавили пра&

ва людей хоча б відсудити в

держави виплати, сховались за

дверима затишних кабінетів та

бояться спілкування з людьми.

За результатами прийомів

громадян і отриманої пошти

мною неодноразово готувалися

та направлялися на адресу ке&

рівників Уряду і Пенсійного

фонду звернення та депутатські

запити щодо цього. Останній з

них: “Про вимоги дітей війни,

чорнобильців та інших кате

горій громадян Полтавщини

щодо необхідності безумов

ного виконання державними

органами виконавчої влади

раніше прийнятих Іменем Ук

раїни рішень судів щодо со

ціальних виплат”. У ньому го&вориться: “На мою адресу над

ходить значна кількість звер

нень громадян Полтавщини та

інших регіонів держави щодо

наступу на їх соціальні права,

невиконання раніше прийнятих

Іменем України судових рішень

про соціальні виплати, що пору

шує їх конституційні права.

У зверненнях акцентується

увага на тому, що це проходить

на тлі небувалого збагачення

окремих сімей, угрупувань і

кланів. Звертається увага на те,

що буржуазна влада не бажає

приймати закони щодо прогре

сивної шкали оподаткування,

введення податку на багатство і

розкіш, направлення доходів,

отриманих від нещадної екс

плуатації надр, на користь сус

пільства, запровадження дер

жавної монополії на цю діяль

ність, торгівлю алкоголем і тю

тюном тощо.

Виходячи з цього, прошу

уважно вивчити всі вимоги цих

категорій громадян, для яких

соціальні виплати є не пільга

ми, а компенсацією за втраче

не здоров’я, та забезпечити

безумовне виконання раніше

прийнятих Іменем України су

дових рішень.

В черговий раз звертаюся до

здорового глузду Уряду про не

відкладне внесення на розгляд

Верховної Ради України низки

проектів законів України щодо

прогресивної шкали оподатку

вання, введення податку на ба

гатство і розкіш, направлення

доходів, отриманих від експлу

атації надр, на користь сус

пільства, запровадження дер

жавної монополії на цю діяль

ність та торгівлю алкоголем і

тютюном та інше, що дасть

можливість наповнити Держав

ний бюджет і забезпечити вико

нання соціальних законів”.

Відповіді Уряду на цей запит

мають знати всі полтавчани, ко&

го це стосується (мова оригіна&

лу): Народному депутатовіУкраїни С. В. Гордієнку Роз

глянувши Ваш запит, оголоше

ний на засіданні Верховної Ра

ди 13 січня 2012 р., щодо ви

плати підвищення до пенсії ді

тям війни за судовим рішенням,

повідомляємо.

Частиною 2 статті 14, статтею

255 Кодексу адміністративного

судочинства України визначе

но, що постанови та ухвали в

адміністративних справах, які

набрали законної сили, є

обов’язковими до виконання на

всій території України.

Судові рішення, що набрали

законної сили, виконуються ор

ганами Пенсійного фонду Укра

їни в межах зобов’язань, покла

дених на сторони у справі.

Рішення судів, якими зо

бов’язано Пенсійний фонд Ук

раїни здійснити перерахунок та

виплату пенсії без обмеження

строком, виконуються сторона

ми в межах покладених зо

бов’язань, а саме: виплати,

призначені на виконання судо

вого рішення, продовжуються

до внесення змін до норм зако

нодавства, якими керувався

суд під час виконання рішення,

або до зміни умов пенсійного

забезпечення одержувача.

Законами України “Про Дер

жавний бюджет України на 2011

рік” та “Про Державний бюджет

України на 2012 рік” передба

чено, зокрема, що положення

статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону

України “Про статус і соціаль

ний захист громадян, які по

страждали внаслідок Чо
рно

бильської катастрофи” (далі –

Закон), статті 6 Закону України

“Про соціальний захист дітей

війни”, статей 14, 22, 37 та час

тини третьої статті 43 Закону

України “Про пенсійне забезпе

чення осіб, звільнених з вій

ськової служби, та деяких інших

осіб” застосовуються у по

рядку та розмірах, установ

лених Кабінетом Міністрів,

виходячи із наявного фінан

сового ресурсу бюджетів

Пенсійного фонду України на

2011 і 2012 роки та Держав

ного бюджету України.

Розміри підвищень дітям вій

ни, компенсацій, додаткових та

державних пенсій чорнобиль

цям, мінімальних пенсій за вис

лугу років, по інвалідності, у ра

зі втрати годувальника військо

вослужбовцям до 31 грудня

2011 р. визначалися згідно із

постановою Кабінету Міністрів

України від 6 липня 2011 р.

№745 “Про встановлення де

яких розмірів виплат, що фінан

суються за рахунок коштів дер

жавного бюджету”, з 1 січня

2012 р. – постановами Кабінету

Міністрів України від 23 листо

пада 2011 р. № 1210 “Про під

вищення рівня соціального за

хисту громадян, які постражда

ли внаслідок Чорнобильської

катастрофи”, та від 28 грудня

2011 р. № 1381 “Про підвищен

ня рівня соціального захисту

найвразливіших верств насе

лення”.

Отже, органи Пенсійного

фонду України під час визна

чення розмірів державних та

додаткових пенсій, компенса

цій, підвищень та інших виплат

керуються зазначеними норма

тивноправовими актами та

враховують інші вимоги, перед

бачені законодавством.

З повагою Прем’єрміністр

України Микола Азаров”.

Позиція Пенсійного фонду

України викладена у його відпо&

віді: “Народному депутату Ук

раїни С.В. Гордієнку На вико

нання листа Голови Верховної

Ради України В.М. Литвина від

04.11.2011 № 11/10492 Пен

сійний фонд України розглянув

Ваш депутатський запит від

03.11.2011, проголошений на

засіданні Верховної Ради Украї

ни 04.11.2011, та в межах своєї

компетенції повідомляє наступ

не.

Відповідно до статті 19 Кон

ституції України органи дер

жавної влади зобов’язані діяти

лише на підставі, в межах пов

новажень та у спосіб, що пе

редбачені Конституцією та за

конами України.

Згідно з пунктом 1 частини 2

статті 92 Конституції України

Державний бюджет України і

бюджетна система України

встановлюються виключно за

конами. Такими законами є за

кони України про Державний

бюджет України на кожний рік,

Бюджетний кодекс України.

Відповідно до частин першої

та другої статті 23 Бюджетного

кодексу України будьякі бюд

жетні зобов’язання та платежі з

бюджету можна здійснювати

лише за наявності відповідного

бюджетного призначення, вста

новленого законом про Дер

жавний бюджет України.

Згідно з пунктами 20 та 29

частини першої статті 116 Бюд

жетного кодексу України взяття

зобов’язань без відповідних

бюджетних асигнувань та здій

снення видатків бюджету з пе

ревищенням бюджетних при

значень є порушеннями бюд

жетного законодавства.

Пенсійний фонд України є

центральним органом виконав

чої влади, діє на підставі Поло

ження про Пенсійний фонд

України, затвердженого Ука

зом Президента України від

06.04.2011 № 384, діяльність

якого спрямовується і коорди

нується Кабінетом Міністрів Ук

раїни через Віцепрем’єрмі

ністра України – Міністра соці

альної політики України.

Відповідно до пункту 2 статті

72 Закону України “Про загаль

нообов’язкове державне пен

сійне страхування”, кошти Пен

сійного фонду не включаються

до складу Державного бюджету

України і не підлягають оподат

куванню.

Відповідно до статті 63 Зако

ну України “Про статус і соці

альний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорно

бильської катастрофи”, статті 7

Закону України “Про соціаль

ний захист дітей війни”, статті 8

Закону України “Про пенсійне

забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких ін

ших осіб” фінансування витрат,

пов’язаних з реалізацією цих

законів, здійснюється за раху

нок коштів державного бюдже

ту.

19 червня 2011 року набув

чинності Закон України від

14.06.2011 № 3491VI “Про

внесення змін до Закону Украї

ни “Про Державний бюджет Ук

раїни на 2011 рік”, яким перед

бачено, зокрема, що у 2011 ро

ці положення статей 39, 50, 51,

52, 54 Закону України “Про ста

тус і соціальний захист грома

дян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи”,

статті 6 Закону України “Про со

ціальний захист дітей війни”,

статей 14, 22, 37 та частини

третьої статті 43 Закону України

“Про пенсійне забезпечення

осіб, звільнених з військової

служби, та деяких інших осіб”

застосовуються у порядку та

розмірах, встановлених Кабіне

том Міністрів України, виходячи

із наявного фінансового ресур

су бюджету Пенсійного фонду

України на 2011 рік.

У зв’язку з викладеним, пен

сійні виплати, передбачені За

коном України “Про статус і со

ціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорно

бильської катастрофи”, Зако

ном України “Про соціальний

захист дітей війни” та Законом

України “Про пенсійне забезпе

чення осіб, звільнених з вій

ськової служби, та деяких інших

осіб”, в тому числі й ті, розмір

яких встановлено на виконання

судових рішень, здійснюються

у розмірах, визначених поста

новою Уряду від 06.07.2011

№745. З повагою Б.О.Зай

чук”.

Підсумок. Ніяких виплат не

буде. Чому? Законами України

“Про Державний бюджет Ук

раїни на 2011 рік” та “Про

Державний бюджет України

на 2012 рік” передбачено,

зокрема, що положення статей

39, 50, 51, 52, 54 Закону Украї

ни “Про статус і соціальний за

хист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської ка

тастрофи” (далі – Закон), статті

6 Закону України “Про соціаль

ний захист дітей війни”, статей

14, 22, 37 та частини третьої

статті 43 Закону України “Про

пенсійне забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та деяких інших осіб” застосо

вуються у порядку та розмі

рах, установлених Кабінетом

Міністрів, виходячи із наяв

ного фінансового ресурсу

бюджетів Пенсійного фонду

України на 2011 і 2012 роки

та Державного бюджету Ук

раїни. Це підтвердив і “ручний”

Конституційний Суд, хоча з цьо&

го ж питання його рішення де&

кілька років були діаметрально

протилежними.

Люди запитують, хто у Вер&

ховній Раді України голосував

за “ключові” закони (“Про Дер

жавний бюджет України на

2011 рік” та “Про Державний

бюджет України на 2012

рік”), які забрали право на ці

виплати у дітей війни, чорно&

бильців? Відповідь очевидна.

За обидва закони проголосува&

ли представники Партії регіо&

нів, Народної партії (Блок Лит&

вина), переважна більшість гру&

пи “Реформи заради майбут&

нього”, “Позафракційних” (ок&

ремі з них нині “рядяться в ове&

чі шкури” і роздають людям

“пайки” в наших містах і селах.

Спочатку підсунули дулю під са&

місінького носа кожній дитині

війни і чорнобильцю, а потім –

милостиню. Мов більшого ви не

заслуговуєте. Ще і ховають те,

що нині є народними депутата&

ми) та частина депутатів “Нашої

України”, які “примкнули” до

влади.

Маючи безпосередні відпові&

ді від Уряду, висновки, шановні

громадяни, робіть самі. Адже ті,

хто проводить таку політику, пе&

ред виборами любить говори&

ти, що ви – “єдине джерело

влади”. Тож, якщо Ви – єдине

джерело влади, то і формуйте

самі владу не з багатіїв і їх поп&

лічників, а з тих, хто не зрадить

ваших інтересів.

У відповідь на слова влади

про те, що немає грошей у бюд&

жеті на соціальні потреби, запи&

тайте, чому були вони за Радян&

ської влади, чому нинішня вла&

да не бажає приймати закони

щодо прогресивної шкали опо&

даткування, введення податку

на багатство і розкіш, направ&

лення доходів, отриманих від

нещадної експлуатації надр, на

користь суспільства, запровад&

ження державної монополії на

цю діяльність та торгівлю алко&

голем і тютюном тощо.

(Друкується у порядку,

визначеному Законом Украї

ни “Про статус народного де

путата України”).

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.