Повноцінний розвиток дитини – щастя родини

Ірина РОГОЖИНСЬКА

“Зоря Полтавщини”

ПЕРШИЙ в Україні Центр

розвитку дітей раннього

віку відкрили при відділенні

інтенсивного виходжування

та реабілітації новонародже

них обласної дитячої клініч

ної лікарні. В офіційному від

критті закладу взяли участь

голова облдержадміністрації

Олександр Удовіченко, зас

тупник голови ОДА Олек

сандр Коваль.

ЩОРОКУ з пологових відділень

центральних районних лікарень та

пологових будинків у заклади тре&

тинного, високоспеціалізованого,

рівня надання медичної допомоги

направляється близько 350 новона&

роджених. З них саме в обласній ди&

тячій клінічній лікарні отримують лі&

кування майже 200 передчасно на&

роджених немовлят.

– Передчасно народжені діти, які

виходжуються у відділенні, потребу&

ють спеціалізованого медичного

нагляду й після виписки, – зазначи&

ла заступник головного лікаря з ме&

дичної частини обласної дитячої клі&

нічної лікарні Ніна Козяр. – Для їх&

нього подальшого гармонійного

розвитку, вчасної корекції індивіду&

альних проблем і був створений

Центр розвитку дітей раннього віку.

Буде сформовано реєстр таких ді&

тей із усієї області, розробляти&

муться індивідуальні комплексні

програми реабілітації кожної дити&

ни.

Центр обладнано унікальною

апаратурою. На проведення ре&

монтних робіт було спрямовано

близько 400 тисяч гривень, на об&

лаштування приміщення – майже 50

тисяч гривень з бюджету закладу,

залучено також близько 10 тисяч

гривень позабюджетних коштів.

Спеціалісти – зокрема педіатри,

невролог, психолог, офтальмолог, хі&

рург, сурдолог – спостерігатимуть

за дітьми та розроблятимуть і здійс&

нюватимуть програми реабілітації

впродовж перших трьох років їхньо&

го життя, аби діти могли повноцінно

розвиватися. На базі центру створе&

но також умови для консультування

іншими спеціалістами за потребою,

лабораторного та інструментально&

го обстеження, лікувальної фізкуль&

тури, масажу. Допомога надавати&

меться комплексно усій сім’ї.

У цілому в області щорічно близь&

ко 500 дітей потребують спостере&

ження у такому центрі, з них близько

40 – з масою при народженні менше

1000 грамів.

– Медицина є пріоритетним нап&

рямком роботи обласної влади вже

не один рік, ми намагаємося макси&

мально направляти кошти на ме&

дичну галузь, – підкреслив голова

облдержадміністрації Олександр

Удовіченко. – Відкриття Центру роз&

витку дітей раннього віку – один із

прикладів того, що ми рухаємося

далі в напрямку захисту материнс&

тва та дитинства.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.