Олександр Удовіченко: “Соціальна політика – інвестиція в людський капітал”

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”

7 БЕРЕЗНЯ на розширеному

засіданні уряду Президент

України Віктор Янукович опри

люднив нові соціальні ініціати

ви, які нині активно обговорю

ються в суспільстві. У засідан

ні Кабінету Міністрів брав

участь і голова Полтавської

облдержадміністрації Олек

сандр Удовіченко. Детальніше

про те, чого очікувати людям, і

насамперед тим, кому потріб

на державна підтримка, – в

ексклюзивному інтерв’ю ке

рівника виконавчої влади об

ласті для “Зорі Полтавщини”.

Не люди до нас,

а ми – до людей

– Олександре Васильовичу, в

чому полягає завдання влади у

сфері соцполітики і які вимоги

поставив Президент перед регіо 

нальним керівництвом?

– Головним питанням було обгово

рення завдань соціальної політики

держави у 2012 році. У ході засідання

Кабінету Міністрів Глава Держави ок

реслив нові соціальні ініціативи та но

ву якість державної соціальної полі

тики. Реалізація нових ініціатив, що

визначив Президент України Віктор

Янукович, – це персональна відпові

дальність кожного представника ор

ганів виконавчої влади. Полягає це в

тому, що не люди повинні йти до нас,

а ми – до людей: відчуваючи їхній

біль, розуміти проблеми. Громадяни

повинні знати, що саме ми будемо

робити сьогодні, завтра і післязав

тра, вони оцінюватимуть нас за спра

вами, тому маємо діяти максимально

ефективно, щоб люди бачили резуль

тати нашої роботи. Особливо це сто

сується органів виконавчої влади на

місцях. У цьому напрямку ми посили

мо увагу і в Полтавській області.

– Нині дуже помітне соціальне

розшарування суспільства. Пра 

цюючі не можуть заробити дос 

тойну зарплату і пенсію через їх

низький рівень. За рахунок чого

влада підвищуватиме соціальні

стандарти, поліпшуватиме якість

життя людей, які не мають навіть

середнього рівня добробуту?

– Так, не всі задоволені існуючим

станом речей, і це незадоволення

цілком справедливе. Президент це

розуміє і говорив про те, що ситуація

з реальними доходами, збереження

величезного розриву між бідними та

багатими, високий рівень тіньової

економіки та корупції викликають за

непокоєння майбутнім країни. Тому

нові соціальні ініціативи – це своєчас

ний і чіткий сигнал про те, що рефор

ми і стабільність дають свій конкрет

ний, практичний результат. Шлях,

який дозволить досягти поставленої

мети, – це забезпечення реальної

ефективності соціальних видатків.

Держава має допомагати тим, хто не

може обійтися без сторонньої під

тримки, та створювати належні умови

для того, щоб активна працездатна

частина населення могла забезпечи

ти себе самостійно. Маємо усвідоми

ти, що реформи можна вважати ре

зультативними лише тоді, коли до

сягнуто балансу між економічним

зростанням і добробутом конкретної

особи.

Від безсистемних

виплат – до адресної

допомоги

– Які основні ідеї цих ініціатив?

– Президент визначив чотири

стратегічних напрямки соціальних

реформ.

Насамперед – відновлення довіри

суспільства до державної політики,

спрямованої на покращення життя

громадян. Для цього потрібно відно

вити основоположний принцип соці

альної справедливості, максимально

скасувавши пільги для тих, хто цього

не потребує. Це не лише зекономило

б кошти соціального спрямування, а

й поліпшило б атмосферу в суспільс

тві, показало орієнтацію держави на

чесний перерозподіл доходів.

Другий напрямок – комплексне

перетворення підходів до оплати

праці, податків і соціального страху

вання. Тут пропонується запровадити

механізми розподілу результатів еко

номічної діяльності, які б стримували

подальшу поляризацію суспільства,

підвищували рівень доходів працюю

чого населення та соціальне забез

печення вразливих верств. Серед

шляхів досягнення цієї мети – запро

вадження податку на багатство.

Третє – це глибока модернізація

сфери соціального забезпечення.

Необхідно перейти від безсистемних

виплат до адресної допомоги та соці

альних послуг, які відповідають пот

ребам конкретної людини та сім’ї.

І четвертий напрямок

– сприяння ефективній

зайнятості та створення

нових робочих місць. Пра

цездатним громадянам

треба надати реальну

можливість повною мірою

забезпечувати свої пот

реби, не звертаючись за

допомогою до держави.

– Щодо останнього,

будь ласка, конкрети 

зуйте, яким чином цьо 

го досягти?

– Потреба у створенні

нових робочих місць за

раз дуже актуальна. Це

завдання варто сприйма

ти не як самоціль, а як за

сіб реалізації масштабної

національної стратегії.

Нові робочі місця покли

кані забезпечити нову

якість економічного зрос

тання, відповідати стра

тегії регіонального роз

витку України, працювати

в системі регіонального

вирівнювання та подолан

ня депресивності терито

рій. І ще – з огляду на ста

ріння населення ці робочі

місця мають забезпечити

потреби не лише працю

ючих, а й пенсіонерів.

Тобто дати вищу, ніж сьо

годні, продуктивність пра

ці та великі надходження

до бюджету пенсійної

системи.

– Що пропонується

непрацездатним лю 

дям?

– Президент наголо

сив: можемо публічно брати зо

бов’язання щодо суттєвого підви

щення соціальних стандартів для

найбільш вразливих категорій насе

лення. За останні два роки мінімаль

на пенсія була підвищена майже на

40 відсотків. Але цього недостатньо.

4 мільйони пенсіонерів отримують

пенсію, меншу за фактичний розмір

прожиткового мінімуму – у січні це

було 870 грн. У найскрутнішому ста

новищі опинилися переважно ті, хто

працював усе життя і вийшов на пен

сію 5–10–15 років тому і раніше. При

чина в тому, що розмір пенсії зале

жить, у першу чергу, від року виходу

на пенсію, а не від трудового стажу чи

зарплати. Президент доручив уряду

провести поетапний перерахунок

пенсій. Вже з 1 травня майже 9 міль

йонів пенсіонерів, які вийшли на пен

сію до 2008 року, додатково отриму

ватимуть у середньому по 100 гри

вень.

Крім того, пропонується з 1 липня

передбачити підвищення пенсій вій

ськовослужбовцям за вислугу років у

середньому на 165 грн. Розмір до

плати до пенсій для різних категорій

учасників війни повинен у травні

зрости від 30 до 50 відсотків. І ще од

на категорія громадян має отримати

більшу увагу держави – інваліди вій

ни. У 2012 році додатково до перед

баченого бюджетом зростання їхніх

пенсій треба підвищити одноразову

допомогу до Дня Перемоги. Залежно

від групи інвалідності вона станови

тиме від 1720 до 2200 гривень. Це –

вдвічі більше, ніж торік. Уряду також

доручено підготувати план поетапно

го підвищення допомоги малозабез

печеним сім’ям з дітьми до рівня,

визначеного законом. З липня ниніш

нього року інваліди і пенсіонери, які

проживають у малозабезпечених

сім’ях, повинні також додатково от

римати по 168 гривень.

Компенсація вкладів –

до кінця року

– Одна з резонансних ініціатив

керівництва держави – повернен 

ня вкладів Ощадбанку колишнього

СРСР. Це вже починали робити не

раз…

– Компенсація втрачених вкладів

Ощадбанку СРСР – це питання, з

яким до влади звертається багато

людей. Позиція тут однозначна: дер

жава має займатися поверненням

боргів своїм громадянам. Поперед

ній уряд зупинив програму повернен

ня заощаджень вкладникам Ощад

банку. Але більше 6 мільйонів грома

дян не змогли отримати обіцяної

компенсації у тисячу гривень. Тому,

починаючи з 1 червня і до кінця року,

ця частина боргу має бути повер

нена. Це питання треба відпрацюва

ти, щоб не виникало черг як у 2008

році. Президент наголосив, що за це

будуть нести особисту відповідаль

ність Прем’єрміністр разом із віце

прем’єрміністром із соціальних пи

тань і керівником Національного бан

ку України.

– На які новації можуть розрахо 

вувати, скажімо, люди з інвалід 

ністю?

– Соціальні ініціативи стосуються

усіх верств населення. За різними

оцінками, соціальної уваги потребу

ють від 15 до 25 мільйонів людей. 24

тисячі дітейсиріт все ще виховують

ся в інтернатах. Як стверджує Упов

новажений з прав дитини, у цьому

році можемо вдвічі зменшити кіль

кість дітей в інтернатах за рахунок сі

мейних форм виховання. За це керів

ництво держави питатиме передусім

з місцевої влади. Щодо осіб з особ

ливими потребами, то наш обов’язок

– створити для цих людей необхідні

умови, щоб вони не почували себе

відторгнутими, а реалізували свої

права нарівні з іншими. Завдання тут

поставлені такі: до кінця року повніс

тю закрити питання забезпечення ін

валі
дів протезами та колісними кріс

лами. На черзі зараз 283 тисячі інва

лідів, які цього року мають безкош

товно отримати належне. Перед уря

дом також поставлено завдання зап

ровадити окрему програму для реа

білітації дітей із ДЦП. Нинішнього ро

ку на це має бути спрямовано майже

61 мільйон гривень. Ініціюється ще

одна медична програма – допомоги

інвалідам – ліквідаторам аварії на

ЧАЕС та потерпілим від Чорнобиль

ської катастрофи, які потребують

спеціального лікування. Фінансуван

ня з Держбюджету2012 на ці цілі має

зрости як мінімум удвічі – до 50 міль

йонів гривень. Із цією проблемою

пов’язана й інша – забезпечення жит

лом інвалідівліквідаторів аварії на

ЧАЕС, інвалідів війни. Уряд бере зо

бов’язання втричі, порівняно з попе

реднім роком, збільшити бюджетні

видатки на вирішення цього питання –

до 317 млн грн.

Вартість кредитів для

людей – не більше

2–3 відсотків

– На продовження “квартирного

питання”. Віктор Янукович оголо 

сив про дешеве іпотечне кредиту 

вання, тобто купівлю житла у дов 

гостроковий кредит під 2 процен 

ти річних. Звісно, нашим читачам

цікаво дізнатися, чи справді буде

дешева іпотека, і головне – за ра 

хунок чого?

– Так, одне з найважливіших питань

– забезпечення громадян житлом, і це

відзначалося на засіданні уряду. Пре

зидент наголосив, що з травня роз

почне роботу державна іпотека –

програма кредитування під житлове

будівництво. Вартість кредитів для

людей складатиме не більше 2–3%.

Решту компенсує банкам держава.

Строки таких кредитів – на

10–15 років. Реалізація такої

програми дозволить заванта

жити будівельні компанії,

створити нові робочі місця,

підвищити рівень виробниц

тва будматеріалів, попит на

металопродукцію. Крім вирі

шення соціальних питань, ця

програма сприятиме, безу

мовно, економічному розвит

ку держави. Внутрішній ринок

отримає новий поштовх, нову

якість економіки. Виконання

проекту “Доступне житло” має

йти в контексті будівництва

житла під іпотечне кредиту

вання. Президента непокоять

черги на житло у містах, де

люди чекають на нього по

25–30 років. Він зобов’язав

Прем’єрміністра взяти під

контроль щорічне зменшення

цих черг, звернути увагу на

вартість житла, яка не повин

на бути необґрунтованою фі

нансово, “перевантаженою”

різними зобов’язаннями міс

цевої влади.

Джерелом для нової якості

соціальної політики може бути

лише зростання економіки,

підвищення її продуктивності

й як результат – впровадження

Програми модернізації краї

ни, наголосив Президент. У

сучасному світі соціальна по

літика є інвестицією у люд

ський капітал – головний ре

сурс економіки, а не тягарем

для бюджетних виплат.

Реалії Полтавщини

– Як президентські ініціативи

реалізовуватимуться на Полтав 

щині? Скажімо, пропоновані ме 

дичні програми, підтримка вете 

ранів?

– Реформування системи охорони

здоров’я якраз і є одним із пріорите

тів соціальної політики. Найголовні

шим напрямом реформи є створення

Центрів первинної медикосанітарної

допомоги. У регіоні вже створено 2

таких центри як окремі юридичні осо

би – у Комсомольську та Лубенсько

му районі з обслуговування сільсько

го населення. В інших районах цен

три ПМСД створені як структурні під

розділи міських і центральних район

них лікарень. На капітальний ремонт

лікувальнопрофілактичних закладів

області торік освоєно понад 8 мільйо

нів 440 тисяч гривень, із них за раху

нок обласного бюджету – 3 мільйони

352 тисячі гривень.

Щодо ветеранів, то вони не зали

шаються поза увагою. За два останні

роки на поліпшення умов перебуван

ня ветеранів війни в госпіталях спря

мовано близько 2,5 мільйона гри

вень. Крім того, за рахунок бюджет

них та позабюджетних коштів у госпі

талях оновлені медичне обладнання

та апаратура на загальну суму 850 ти

сяч гривень.

– Чи отримають ветерани на 

лежні їм виплати до 9 Травня, а ін 

валіди – обіцяні їм засоби реабілі 

тації?

– Отримають. У 2012 році розміри

разової грошової допомоги ветера

нам війни, передбачені постановою

Кабміну, збільшено в середньому на

20–30% в залежності від категорії.

Розмір допомоги для інвалідів війни

І групи, з числа воїнівінтернаціона

лістів, збільшився на 470 гривень і

становить 1200 гривень. Загалом у

нас в області проживають 9,3 тисячі

учасників бойових дій, 7,6 тисячі інва

лідів війни, 49,7 тисячі учасників війни

та 14,1 тисячі членів сімей загиблих

(померлих) ветеранів війни.

На Полтавщині живуть 80 тисяч лю

дей з інвалідністю. У минулому році

вони отримали 3411 технічних та ін

ших засобів реабілітації, у тому числі

986 інвалідних колясок. На базі
Пол

тавського казенного протезноорто

педичного підприємства діє сервіс

ний центр із забезпечення інвалідів

засобами реабілітації та їх технічного

обслуговування. Планується створи

ти ще 2 таких заклади – в Кременчуці

й Лубнах. Для дітейінвалідів, яких в

області 4,5 тисячі, у чотирьох най

більших містах діють центри соціаль

ної реабілітації дітейінвалідів. Торік

вони провели реабілітацію 331 дити

ни. Для роботи цих закладів у мину

лому році витрачено 2,8 мільйона

гривень, на 2012 рік заплановано 3,9

мільйона. Подібний реабілітаційний

центр відкриється також у Гадячі. Що

до відзначеної Президентом пріори

тетності сімейного виховання, в об

ласті забезпечений особистий пат

ронат голів районних державних ад

міністрацій над закладами для дітей

сиріт та дітей, позбавлених батьків

ського піклування. В інтернатах зага

лом навчаються 4300 дітей, з них 436

сиріт і позбавлених батьківського пік

лування. У 2008 році таких було 970. У

нас відпрацьований системний підхід

до реалізації права дітей на сімейні

форми виховання, завдяки чому що

року в інтернатах залишається на сто

дітей менше. Завдяки зміні статусу

Гадяцького дитячого будинку, де ра

ніше виховувалися лише дошкільня

та, тепер там створено умови пере

бування дітей за родинним принци

пом до закінчення школи.

– А яка ситуація на Полтавщині з

пенсійним забезпеченням?

– Середня пенсія в Полтавській об

ласті складає 1160 гривень, що, бе

зумовно, недостатньо. Понад 48 від

сотків пенсіонерів отримують випла

ти від 800 до 1000 гривень, хоча після

старту пенсійної реформи в жовтні

минулого року частка цих людей

зменшилася на 17 відсотків. Із квітня

цього року буде піднято прожитковий

мінімум, який є базою для нарахуван

ня численних пенсійних виплат (з 822

до 838 гривень). Поряд із цим з 1 бе

резня ведеться традиційний щоріч

ний перерахунок пенсій на 20% тем

пів зростання середньої заробітної

плати, рівень якої за минулий рік під

вищився майже на 388 гривень. Дру

гий етап реалізації соціальних ініціа

тив Президента України в пенсійному

забезпеченні розпочнеться з травня.

Саме цей місяць буде основним у

2012 році по рівню збільшення всіх

пенсійних виплат. Суть травневих пе

рерахунків полягатиме у збільшенні

пенсії для тих людей, які вийшли на

заслужений відпочинок 5–15 років

тому і раніше. Травневі перерахунки

дозволять відійти від ганебної пен

сійної зрівнялівки, при їх проведенні

будуть враховані інтереси понад 300

тисяч (66%) полтавських пенсіонерів,

які вийшли на пенсію до 2008 року та

мають значний стаж роботи і високі

заробітки. Також у травні підвищать

ся пенсії і ветеранам війни. Насампе

ред це стосується учасників війни з

числа трудівників тилу, яких в області

налічується понад 47,7 тисячі людей.

Зараз ці ветерани отримують над

бавки до пенсій від 10 до 15 відсотків

прожиткового мінімуму для непра

цездатних громадян, тобто майже на

рівні дітей війни (7%). З травня ця

планка підніметься для учасників вій

ни від 30 до 50 відсотків, у залежнос

ті від їх категорії та наявності нагород

за працю в роки війни.

– І найактуальніші питання – ро 

бочі місця і зарплата.

– Ситуація на ринку праці в області

стабільна з позитивним розвитком.

Нині на обліку в службі зайнятості пе

ребувають 24,4 тисячі людей. Це на

10,7 тисячі менше, ніж було торік. Рі

вень реєстрованого безробіття змен

шився і становить 2,6%. На поточний

рік заброньовано близько 1500 робо

чих місць, а також передбачено ство

рення 1750 місць із наданням дотації

роботодавцям на загальну суму 40,8

мільйона гривень. Розширюється

сфера прикладання праці. У минуло

му році роботодавці подали 53,1 ти

сячі вакансій, це на 4 тисячі робочих

місць більше, ніж у 2010му. Середній

розмір заробітної плати в розрахунку

на одну вакансію у нинішньому році

зріс на 33,3%. Крім того, в області

створюються робочі місця тимчасової

зайнятості. Середня тривалість опла

чуваних громадських робіт для кож

ного працюючого склала 21,4 робо

чого дня з середньою зарплатою

1491 гривня. Темп зростання реаль

ної заробітної плати у минулому році

становив 9,1%, це 8ме місце серед

регіонів країни, у середньому по Ук

раїні – 8,7%. Середньомісячна заро

бітна плата працюючих зросла у по

рівнянні з 2010 роком на 18%, або на

379 гривень, і становить 2481 гривню.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.