Пропозиції фракції Компартії України у Верховній Раді до Державного бюджету України на 2014 рік

У  даний час іде нелегка робота по формуванню Державного і місцевих бюджетів на 2014 рік. Проаналізувавши і узагальнивши пропозиції виборців та представників місцевої влади, які надходять на адресу фракції Компартії України та звучать на зустрічах з виборцями, вона запропонувала Уряду свої пропозиції наступного змісту: “Фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді України вимушена констатувати про відсутність конструктивного діалогу між Урядом та народними депутатами щодо пріоритетів бюджетної політики та формування показників Державного бюджету України на наступний рік.
Вищевикладене підтверджується відсутністю Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік та порушенням термінів розгляду та прийняття Державного бюджету України на наступний рік.
Фракція Комуністичної партії України, в першу чергу з метою посилення соціальної захищеності громадян, пропонує врахувати при формуванні проекту Державного бюджету України на 2014 рік наступні принципові положення та пропозиції:
– для реалізації конституційного права громадян на  доступну та безоплатну освіту забезпечити фінансування галузі в                 обсязі не менше 10 відсотків ВВП тобто                             170 млрд. грн.;
– з метою забезпечення  ефективного і доступного медичного обслуговування громадян, надання медичної допомоги безоплатно, збереження (відновлення) мережі медичних закладів забезпечити фінансування галузі в обсязі не менше 10 відсотків ВВП тобто 170 млрд. грн.;
– встановлення мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії з оплати праці у розмірі не нижче фактичного прожиткового мінімуму та забезпечення подальшого її зростання до рівня реальної вартості робочої сили, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та сімейного навантаження;
– забезпечення повної ліквідації розриву між розмірами мінімальної заробітної плати та тарифної ставки (посадового окладу) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери із встановленням рівності зазначених показників у 2014 році;
– встановлення та щоквартальне підвищення  прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення на підставі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, та з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та індексу споживчих цін;
– збільшення межі грошових доходів населення, які підлягають індексації, до дво-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
– виключення можливості застосування у сфері соціальних гарантій такого показника як “рівень забезпечення прожиткового мінімуму”;
– ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємств усіх форм власності;
– підвищення з 1 січня 2014 року рівня грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу) шляхом вирівнювання основних видів грошового забезпечення (посадового окладу та окладу за військове звання) до рівня оплати праці встановленого Законом України “Про державну службу”;
– забезпечення фінансування в повній мірі визначених законодавством соціальних гарантій інвалідам, ветеранам війни, праці, дітям війни та іншим соціально незахищеним групам населення припинення ганебної практики щодо застосування у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік норм і положень статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статей 5 та 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, статей 14, 22, 37 та 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, статті 22 Закону України “Про міліцію”, статті 49 Закону України “Про прокуратуру”, пунктів “ж” та “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статті 10 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, статті 22 Закону України “Про пожежну безпеку”, статті 20 Закону України “Про захист рослин”, статті 43 Гірничого закону України, статей 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;
– забезпечення виконання в повній мірі рішень судів, які набули законної сили, та погашення заборгованості з виплати перерахованих за цими рішеннями соціальних виплат (пенсій, підвищення до пенсій чорнобильцям, дітям війни тощо);
– продовження погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР (в фінансовому обсязі не нижче 10 млрд. грн.);
– запровадження прогресивної системи оподаткування податку з доходів фізичних осіб:
– зменшити ставку податку з 15% до               13%, якщо загальна сума доходів не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати (2436 грн.) якщо доходи за місяць перевищують двократний розмір мінімальної заробітної плати, застосовується прогресивна шкала: для доходів від 2 до 10 мінімальних заробітних плат (2437–12180 грн.) – 15%, від 10 до 15 мінімальних заробіт-         них плат (12181–18270 грн.) – 17%, від 15 до 30 мінімальних заробітних плат (18271–36540 грн.) – 20% та понад 30 мінімальних заробітних плат (36541 грн.) – 30%;
– недопущення скорочення мережі бюджетних установ;
– забезпечення в повному обсязі коштами з Державного бюджету органів місцевого самоврядування для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень”.
Також у Державному бюджеті України на 2014 рік запропоновано врахувати потреби регіонів, зокрема Полтавської області такого змісту.
“З метою забезпечення стійкого економічного розвитку області необхідно удосконалити формульний підхід до розрахунку доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Показники доходів за             три попередні роки, які враховуються у розрахунку доходів, не відображають реальної спроможності планового року.
Доцільно зараховувати 5 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення в обласні бюджети до бюджетів розвитку тих регіонів, на території яких ведеться їх видобуток.
Область є регіоном видобутку вуглеводневої сировини. Виробнича діяльність нафтогазовидобувних підприємств впливає на екологію та погіршення стану доріг.
Водночас зазначені підприємства щорічно сплачують значні кошти до Державного бюджету у вигляді плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Ці кошти за своєю суттю є платою за екологічно-техногенний вплив на довкілля і відповідно хоч би частково повинні залишатися в районах видобутку для фінансування місцевих екологічних та соціальних програм.
Для збільшення інвестиційної складо-        вої місцевих бюджетів просимо сприяти врахуванню в проекті бюджету частини податку на прибуток підприємств (крім державної та комунальної власності) у бюджеті розвитку місцевих бюджетів.
Розрахункові показники обсягів видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, доповнити видатками на утримання контактних центрів, центрів надання адміністративних послуг, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт              та дітей, позбавлених батьківського пік-             лування.
Для забезпечення подальшого розвитку соціальної інфраструктури області пропонуємо субвенцію з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у показниках проекту бюджету на 2014 рік замінити на додаткову дотацію місцевим бюджетам.
Враховуючи складну ситуацію із виконанням місцевих бюджетів доцільно передбачити в проекті закону про Державний бюджет України на 2014 рік списання заборгованості за середньостроковими позиками місцевим бюджетам, які надавалися в минулих роках.
В умовах обмежених фінансових ресурсів 2013 року немає реальної можливості              врахувати в місцевих бюджетах в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ в сумі 62,7 млн. грн. та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії – 52,4 млн. грн.
Відповідно при формуванні проекту Закону про Державний бюджет України на 2014 рік необхідно забезпечити коштами повну потребу на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та здійснення видатків за іншими захищеними статтями видатків.
Для проведення поетапної передачі місцевим бюджетам окремих централізованих видатків Державного бюджету, заходи з  реалізації яких мають забезпечувати органи місцевого самоврядування, пропонуємо передбачити у складі видатків наступного року:
на освіту – кошти на придбання і доставку підручників для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних за-           кладів, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів;
на охорону здоров’я – кошти для забезпечення медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру за окремим роз-               рахунком.
З метою збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті держави пропонуємо субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам для закладів охорони здоров’я (на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги, часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою) передбачати як цільові видатки при формульному розрахунку видатків, що враховуються при ви-значенні міжбюджетних трансфертів, по галузі “Охорона здоров’я”.
Також просимо сприяти врахуванню у проекті Державного бюджету на 2014 рік коштів для продовження робіт та погашення залишку кредиторської заборгованості по будівництву протитуберкульозного диспансеру”.
З метою вирішення проблеми наповнення бюджетів Компартія України вкотре запропонувала Уряду і українському суспільству дослухатися до її пропозицій і використати при формуванні державної політики положення Антикризової програми, підготовлені партією разом з науковцями. В основі Програми лежить державницька позиція щодо повернення майна базових галузей, надр, монополій, що формують економічну базу економіки країни до власності держави.
(Друкується у порядку, визначеному Законом України “Про статус народного депутата України”).

Сергій ГОРДІЄНКО
Народний депутат України,
перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.